You are here

September Birthdays

Date Name
2nd Dr. Guruchander Singh
5th Jivan Joti Kaur
6th

Gobind Kaur (Siri Atma Singh)
Saraswati Kaur (Manjit K. and Satwant S. daughter)
Abinashi Singh

7th Sat Kartar Singh (chef)
9th Simran Singh
Siri Atma Kaur
10th Guru Kirin Kaur (Siri Vias S. & Guru Kiren K. mother)
Lakshmi Kaur
Ravi Singh
11th Guru Meher Kaur (Noor S.)
Guru Jot Singh (son of Guru Terath S. & Jivan Joti Kaur)
Shiv Antar Singh (son of Sat Mitar K. and Sat Guru S.)
13th Sat Kirn Kaur (daughter of Guru Terath S. & Jivan Joti Kaur)
14th Anantpreet Kaur (daughter of Melany Rodriguez)
Hari Amrit Kaur (Canada)
15th Guru Dharma Singh
16th Manjit Kaur (Sat Want Singh)
Sarab Shakti Kaur (daughter of Hari Jiwan S & Sat Bachan K)
17th Sadh Bakshish Kaur
19th Sadhu Singh
20th Guru Mittar Kaur (daughter of Dr Guruchander S & Kirn K)
21st Hari Har Kaur
Sat Mitar Kaur (Sat Guru S.)
22nd

Darshan Singh (Akal Kaur)
Guru Tej Singh
Sat Nam Kaur (Trinidad)

24th

Ram Dass Singh
Guru Dharm Singh (son of Sat Nam S. & Guru Fateh K.)
Gurmukh Singh (son of Prabhu S & Regina)

25th Seva Kaur (Hari Pal S)
Ram Rattan Singh
26th Sadhu Singh (Santa Fe)
27th Gurnam Kaur (Mukhtiar S.)
Fateh Singh (son of Aradhana S. & Sarb Nam K.)
28th Amrit Kaur
29th Hari Jiwan Singh
30th Bryan Krueger