You are here

November Birthdays

Date Birthday
2nd Dr. Kartar Singh
Sahib Singh (son of Sat Guru S. & Sat Mitar Kaur)
3rd Padmani Kaur (daughter of Sahaj Singh & Sat Shabad K.)
4th Guru Darshan Kaur (Ecobotanica)
Guru Lal Singh
Siri Chand Singh
Lakhmi Chand Singh
5th Hari Charn Kaur
6th Guru Terath Singh
Har Savari Kaur (daughter of Sita Kaur & Hari Singh)
Priti Darshan Kaur
7th Siri Didar Singh
8th Sarb Jit Kaur
Devi Dyal Kaur
10th Panch Nishan Kaur
12th Harimander Jot Singh
13th Hargobind Singh (son of Mehtab S & Amrit Kaur)
Jugat Guru Singh
14th Mukhtiar Singh
Siri Kirn Kaur (Claire)
15th Dr. Sat Kaur
Guru Jiwan Singh
Sat Guru Singh
17th Hari Jot Singh
Guru Jot Singh
19th Dharam Singh (Lakshmi K.)
20th Gurubachan Kaur (Abq.)
Siri Chand Singh (Hari Bhajan Kaur)
Satya Kaur (Ram Das Puri)
21st Ravinder Singh
22nd Kulbir Singh
Dr. Siri Atma Singh
23rd Kamaljit Kaur
24th Satya Kaur (Balwant Singh)
25th Sat Kirpal Singh
Hari Pal Singh
Hari Dharam Kaur
Guru Darbar Singh
Niranjan Kaur (Santa Fe)
26th Sat Nam Kaur (Kirpal's daughter)
28th Balwant Singh
Dharampal Kaur
Guru Sundesh Singh (son of Dr. Guruchander S. & Kirn K)
30th Dya Kaur (MA)