You are here

May Birthdays

May Birthdays

1st

Ek Ong Kaar Kaur
Gurushabad Singh (son of Gurukas)

2nd Har Har Singh
3rd Siri Chand Kaur (Siri Vias Singh)

7th

Hari Nam Simran Kaur
Gurupurkh Singh

14th

 Darshan Kaur (Sarbjot S)

15th

 Guru Amrit Kaur (Guru Dham Singh)

16th

 Sadhna Singh

19th

 Adi Kaur

25th

 Awtar Kaur (daughter of Har Har S & Hari Dharam K)

26th

Dharam Kaur (Dharam S)
Guru Atma Kaur

27th

Shanti Shanti Kaur
Tarn Taran Kaur
Harpal Singh
Regina Spamer (Gurupal Kaur)

30th

 Amrit Mantar Singh (son of Dharam Singh and Kaur)