You are here

May Birthdays

Date Name
1st Ek Ong Kaar Kaur
Gurushabad Singh (son of Gurukas)
2nd Har Har Singh
3rd Siri Chand Kaur (Siri Vias Singh)
7th Hari Nam Simran Kaur
Gurupurkh Singh
14th Darshan Kaur (Sarbjot S)
15th Guru Amrit Kaur (Guru Dham Singh)
16th  Sadhna Singh
25th  Awtar Kaur (daughter of Har Har S & Hari Dharam K)
26th Dharam Kaur (Dharam S)
27th Shanti Shanti Kaur
Tarn Taran Kaur
Harpal Singh
Regina Spamer (Gurupal Kaur)
30th Amrit Mantar Singh (son of Dharam Singh and Kaur)