You are here

June Birthdays

Date Name
3rd Gurbani Kaur
Ishvara Kaur (daughter of Parmatma S)
Siri Krishna Kaur (daughter of Balwant S & Satya K)
4th Arjan Kaur
5th Amrit Kaur (daughter of Sat Want S & Manjit K)
6th Guru Darshan Kaur (Pritpal's daughter)
8th Ranjit Kaur
Hari Amrit Singh
9th Guru Ditta Singh (son of Guru Terath S. & Jiwan Joti K.)
10th Pritpal Singh
11th Sotantar Singh
Hari Hari Kaur (Florida)
12th Bir Kaur
Prabhu Singh and Hari Singh
14th Sat Bachan Kaur (ALB)
Sat Gurmukh Singh (Gurubachan's son)
15th Mehtab Singh
16th Ravi Har Singh
17th Guru Meher Kaur, Sr.
18th

Kirn Kaur
Guru Mittar Singh (Ravi Hari's son)
Raj Inder Kaur

19th Sat Kartar Kaur (Sukhwinder S & Siri Guru Dev K daughter)
Hari Kaur (ALB)
21st Siri Guru Dev Kaur
25th Gurumeet Kaur
Noor Singh
26th Hari Prem Singh
27th

Parmatma Singh
Suraj Kaur (daughter of Sat Shabad K & Sahaj S)
Charanjeet K (daughter of Gurumustuk S & Arjan K)
Sahaj Singh
Edith Finn

30th Japa Kaur