You are here

July Birthdays

Day Name
1st Japa Kaur
Guru Fateh Kaur
Jiwan Shakti Kaur
Guru Raj Singh (son of Guru Nam K)
3rd Guru Shabd Kaur (Harimander Singh)
4th Independence Day
Amrita Kaur
5th Kirtan Kaur (daughter of Noor Singh)
7th Tera Kaur
Uttampreet Kaur
10th Paramanand Singh (son of Meher Singh and Dharma Kaur)
11th Himat Kaur
12th Sat Kartar Singh (Siri Dardar S & Siri Guru Nam K)
13th Dhanwant Kaur
16th Sat Kartar Kaur (Frenchie)
19th Siri Dharam Kaur (daughter of Mehtab S & Amrit K)
21st

Guru Bachan Singh (Alb)
Althaea Kateri

22nd Dharma Kaur (daughter of Atma S)
24th Sarb Nam Kaur
Siri Sundri Kaur (daughter of Guru Sadhana & Harmandir S)
26th Dr. Kirpal Singh
Amar Dev Kaur
29th Rama Kaur