You are here

July Birthdays

1st Guru Fateh Kaur
Jiwan Shakti Kaur
Guru Raj Singh (son of Guru Nam K)
3rd Guru Shabd Kaur (Harimandir Singh)
4th Independence Day
Amrita Kaur
5th Kirtan Kaur (daughter of Noor S)
7th Tera Kaur
Uttampreet Kaur
10th Paramanand Singh (son of Meher Singh and Dharma Kaur)
11th Himat Kaur
12th Sat Kartar Singh (Siri Dardar S & Siri Guru Nam K)
13th Dev Amrit Singh (Dharams)
Dhanwant Kaur
16th Sat Kartar Kaur (Frenchie)
19th Siri Dharam Kaur (daughter of Mehtab S & Amrit K)
21st

Guru Bachan Singh (Alb)
Althaea Kateri

22nd Dharma Kaur (daughter of Atma S)
24th Sarb Nam Kaur
Siri Sundri Kaur (daughter of Guru Sadhana & Harmandir S)
26th Dr. Kirpal Singh
Amar Dev Kaur
29th Rama Kaur
31st Sarb Jit Singh
Guru Bachan Singh (Española)