You are here

January Birthdays

 

 January Birthdays
1st Rama Singh
 2nd Tej Kaur
 3rd Guru Darshan Kaur (Althea)
 5th  Ram Das Singh (Guru Simrat Kaur)
 Priya Shakti Kaur (daughter of Jaap Kaur)
 7th  Harimander Singh (Sarb Sarang Kaur)
 8th Guru Daya Kaur
Jai Sukhbir Singh (son of Siri Vias Singh and Siri Chand Kaur)
 10th  Guruneil Singh
 11th  Fateh Kaur
 Gurprakash Singh
 Amrita Kaur (daughter of Kartar Singh & Gurubani Kaur)
 16th  Gurujohn Kaur
 Siri Harpal Singh
 18th  Deva Kaur (Deva Health) 
 20th Sita Kaur
Dr. Dharma Singh
 21st  Guruka Kaur
 Simran Singh (Akal)
 22nd

Akal Dhyan Singh (son of Japa K. & Harpal Singh)
Bibiji

 23rd  Sadhana Kaur (daughter of Darshan Kaur and Marc)
 26th  Kartar Kaur
 Nirvair Singh
 27th  Hari Mitar Singh (son of Hari Har S. & Guru Mitar K.)
 28th  Guru Shabd Kaur (daughter of Ranjit Kaur)
 30th  Pritpal Kaur
 31st  Jai Jeet Sangeet Kaur
 Guru Kirn Kaur (Dharm S.)
 Guru Hukam Singh