You are here

February Birthdays

Date Name
 1st  Varnjeet Kaur (Memorium)
 2nd  Nam Nidhan Kaur
 5th  Jot (Elizabeth) Kaur
 Siri Chand Kaur
 6th  Hari-Amrit Kaur (daughter of Hari Jiwan Singh & Sat Bachan Kaur)
 8th  Bhai Daya Singh (son of Shanti Kaur & Tyaga Singh)
 10th  Guru Fateh Singh (son of GuruJai Singh and Tera Kaur)
 11th  Siri Gurmukh Singh
 14th  Gurudarshan Kaur
 15th  Sarib Jot Kaur (daughter of Siri Nirong Kar S. & Jiwan Shakti K)
 Ravi Kaur (Mexico)
 16th  Sat Sundri Kaur
18th  Sukhprem Singh (son of Guru Darbar S. & Guruprakash K.)
19th Clare Cooley
 20th Ravi Kaur (teacher)
Guru Jai Singh
 21st Prabhu Jot Singh (son of Kartar S. & Deva K )
Fateh Ajeet Kaur
 22nd

 Megeath (Har Krishna Kaur)
 Har Nal Kaur
 Sat Gurprasad Kaur

 23rd  Sukhwinder Singh
Albert Pavan Deep Singh (son of Siri Swami Kaur)
 24th  Mukhtiar Kaur
 25th  Dev Murti Singh (Canada)
 Karm Singh (grandson of Darshan K. & Marc)
27th Priti Dhyan Kaur (daugther of Adi Shakti K. & Paramnam S.)
28th

Kanwarbir Singh (son of Harbhajan Kaur)
Mukta Kaur
Sada Sat Simran Singh
Tyaga Singh (Shanti Kaur)