You are here

February Birthdays

February Birthdays
 1st  Varnjeet Kaur
 2nd  Nam Nidhan Kaur
 5th  Jot Kaur
 Siri Chand Kaur
 6th  Hari Amrit Kaur (daughter of Hari Jiwan Singh & Sat Bachan Kaur)
 8th  Bhai Daya Singh
 10th  Guru Fateh Singh
 11th  Siri Gurmukh Singh
 12th  Ghanshan Singh
 14th  Gurudarshan Kaur
 15th  Sarib Jot Kaur (daughter of Siri Nirong Kar S. & Jiwan Shakti K)
 Ravi Kaur (bhangra)
 16th  Sat Sundri Kaur
 Sukhprem Singh (son of Guru Darbar S. & Guruprakash K.)
 18th  Guru Jai Singh
 20th  Ravi Kaur (teacher)
 21st  Prabhu Jot Singh (son of Kartar S. & Deva K )
Fateh Ajeet Kaur
 22nd  Megeath (Har Krishna Kaur)
 Har Nal Kaur
 Sat Gurprasad Kaur
 23rd  Sukhwinder Singh
 24th  Mukhtiar Kaur
 25th  Dev Murti Singh (Canada)
 Karm Singh (grandson of Darshan K. & Marc)
 Mukta Kaur
 26th  Tyaga Singh