You are here

August Birthdays

August Birthdays
1st Ratnavali Kaur (daughter of Guru Nam K)
Sukhbir Singh
3rd Gurudatta Singh
7th Kudrat Kaur
Gurusevak Singh (Sadhu K)
9th Ravi Har Kaur
Guru Das Singh
Sat Purkh Kaur
10th Sat Siri Kaur (astrologer)
11th Krishna Singh (Sangeet Kaur)
12th Narayan Singh (son of Gurumustuk S & Arjan K)
15th Siri Kar Kaur
Guru Simran Kaur (custodian)
Gururattan Kaur
16th Guru Dev Singh (son of Dr. Kartar S. & Deva K)
17th Akal Singh
18th Sat Prakash Kaur (daughter of Hari Har K)
19th Sat Nirmal Kaur
20th Sat Darshan Kaur
21st Shanti Kaur
23rd Nam Kaur
24th Guru Simran Kaur, Jr.
26th Siri Singh Sahib Ji,
Kulwant Kaur (LA)
Harbhajan Singh (Dr. Siri Atma S.)
27th Livtar Kaur
29th Satsangat Singh
30th Guru Dharm Kaur
Meri Peeri Singh
31st Sahib Simran Kaur (daughter of Dharm S & Guru Kirn K)
Simrit Kaur