You are here

April Birthdays

April Birthdays
1st Harminder Kaur (daughter of Fateh Kaur)
2nd Sat Kaur
3rd Dr. Pavitar Kaur Khalsa (Windsong)
5th Siri Avtar Singh (son of Jagat Guru S. & Guru Dev K.)
6th Hari Kaur (Santokh Singh)
7th Nirinjan Kaur (COS)
Marc (Darshan Kaur)
Amrit Kaur (daughter of Guru Hukam S.)
8th Hari Bhajan Kaur
Ravjit Singh (son of Guruprakash K. and Guru Darbar S.)
9th Sarb Sarang Kaur
10th Dya Kaur (Ravi Singh)
14th

Baisakhi Day (Birth of the Khalsa)
Hari Kaur (Sat Sangat Singh)

18th Bir Singh
19th Siri Dharma Kaur (Silver City, NM)
20th Amrit Singh (Mukhia Jethadar)
21st Siri Ved Singh
Guru Simran (daughter of Guru Hukam Singh)
22nd Sun Bear
24th Harimandir Singh (son of Siri Deva S. and Ranjit K)
Guru Fateh Kaur
25th Dharmatma Kaur
26th Sat Guru Singh
29th Dharm Singh (Guru Kirn Kaur)