Sangat Birthdays

October Birthdays
2nd Dev Suroop Kaur
Hari Simran Kaur (daughter of Daya S. & Sat Nirmal K.)
3rd Guruprakash Kaur (Guru Darbar Singh)
4th Amrit Dev Singh (son of Lakshmi K. & Dharam S.)
5th Siri Neel Kaur
6th Bhandi Chorh Singh
8th Akal Kaur
11th Satya Kaur (Satya Singh)
14th Sarbjot Singh (son of Darshan K.)
16th Rajinder Kaur
Amrit Samarath Singh
19th Siri Ram Singh
21st Hargobind Kaur (granddaughter of Vir K.)
22nd Guru Dham Singh
23rd Siri Hari Kaur
Seva Singh
24th Guru Mitar Kaur
26th Sat Kartar Singh (Albq)
Dhyan Kaur (Albq)
30th Sat Darshan Kaur
Ariana
31st Santokh Singh